ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelstransacties tussen de BVBA Veriware, Rue Réne Delrue 11, 7522 Blandain met ondernemingsnummer BE0876.665.412 (hierna: “Veriware”) en uzelf (hierna “de afnemer”) met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Afnemer.

Alle prijzen worden vermeld in euro exclusief 21% BTW en omvatten geen leveringskosten. De aanbiedingen en prijzen vermeld op de website van Veriware gelden slechts voor één (1) dag en voorzover de voorraad strekt.

De geleverde goederen blijven de eigendom van Veriware tot op het moment van de integrale betaling door de Afnemer.

De goederen worden verzonden op kosten van de Afnemer naar het door de Afnemer aangeduide adres. De leveringskosten worden afzonderlijk vermeld bij het plaatsen van de bestelling.

De louter indicatieve leveringstermijn voor goederen bedraagt (30) dagen.

Facturen dienen uiterlijk acht (8) dagen na factuurdatum te worden betaald via bankoverschrijving op de Belgische rekening van Veriware. In geval van laattijdige betaling beginnen van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling conventionele intresten te lopen à rato van 1% per maand berekend op het factuurbedrag. Indien de Afnemer in gebreke blijft de factuur tijdig te betalen, heeft Veriware bovendien het recht de overeenkomst zonder meer te ontbinden en een bijkomende forfaitaire schadevergoeding te vorderen van 15% van het factuurbedrag.

De aanvaarding van de goederen of diensten door de Afnemer dekt eventuele zichtbare gebreken. Klachten inzake de verborgen niet-conformiteit van goederen of diensten dienen op straffe van verval binnen de vijftien (15) dagen na levering of uitvoering schriftelijk gemeld te worden aan Veriware op bovenstaand adres.

Voor alle aangekochte lichamelijke goederen beschikt de Afnemer uitsluitend over de door hem gekend verklaarde fabrieksgarantie vanwege de producent met uitsluiting van enige andere garantie o.a. inzake verborgen gebreken of verborgen non-conformiteit.Software wordt uitsluitend geleverd “as is” d.w.z. in de staat waarin deze zich bevindt bij de levering of installatie met inbegrip van alle zichtbare en verborgen gebreken, zonder enige bijkomende garantie o.a. inzake het foutvrij functioneren, geschiktheid of inzetbaarheid voor een bepaalde aanwending of doel of enige garantie inzake verkoopbaarheid.

Veriware is in geen geval aansprakelijk voor enig gevolgschade o.a. uit hoofde van niet-conforme levering van goederen of diensten.

Alle door de Afnemer verstrekte gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke voorschriften waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden door Veriware slechts gebruikt met het oog op het verbeteren en personaliseren van de dienstverlening aan de Afnemer, het verstrekken van informatie in het kader van de dienst na verkoop of om de Afnemer te informeren omtrent nieuwe aanbieding van Veriware. Met het oog op het personaliseren van de dienstverlening kan de website van Veriware mogelijk beroep doen op “cookies” die de Afnemer steeds kan weigeren.

De persoonsgegevens (waaronder e-mailadres) van de Afnemer worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder toestemming. Veriware heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om deze gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. Door het gebruiken van de website van Veriware stemt de afnemer in met het privacy-beleid van Veriware en met het verzamelen en gebruiken door Veriware van persoonsgegevens zoals hoger beschreven. De afnemer heeft steeds het recht Veriware te verzoeken om persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen of te wissen. Veriware verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan een dergelijk verzoek.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Slabbinck Charlotte

Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen tussen de Afnemer en Veriware behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Doornik, België.